نرخنامه لحظه ای آهن آلات ترابی

# محصول قیمت(ریال) واحد
1 تیر آهن 14 اصفهان 320,000 کیلوگرم
2 تیر آهن 16 اصفهان 317,000 کیلوگرم
3 تیر آهن 18 اصفهان 317,000 کیلوگرم
4 تیر آهن 20 اصفهان 339,000 کیلوگرم
5 تیر آهن 22 اصفهان 327,600 کیلوگرم
6 تیر آهن 24 اصفهان 319,100 کیلوگرم
7 تیر آهن 27 اصفهان 319,100 کیلوگرم
8 پروفیل 2.5 میل جور 451,330 کیلوگرم
9 پروفیل 2 میل جور 453,530 کیلوگرم
10 نبشی3الى6 296,000 کیلوگرم
11 نبشی 8 الى١٠ 296,000 کیلوگرم
12 ناودانی 6 الی 14 301,300 کیلوگرم
# محصول قیمت(ریال) واحد
13 میلگرد 12 اصفهان 317,000 کیلوگرم
14 میلگرد 14 اصفهان 293,920 کیلوگرم
15 میلگرد 16 اصفهان 291,830 کیلوگرم
16 میلگرد 18 اصفهان 291,830 کیلوگرم
17 میلگرد 20 اصفهان 291,830 کیلوگرم
18 میلگرد 22 اصفهان 291,830 کیلوگرم
19 میلگرد 25 اصفهان 304,480 کیلوگرم
20 میلگرد 8 بناب 310,860 کیلوگرم
21 میلگرد 10 بناب 301,950 کیلوگرم
22 میلگرد 12 جهان فولاد 293,260 کیلوگرم
23 میلگرد 14 و 16جهان فولاد 271,000 کیلوگرم
24 میلگرد 18الی 28 جهان فولاد 269,000 کیلوگرم
# محصول قیمت(ریال) واحد
25 سپری 3 الی 6 320,000 کیلوگرم
26 ورق 3و4ميل مباركه 450,000 کیلوگرم
27 ورق 5 میل فولاد مباركه 450,000 کیلوگرم
28 ورق 6 میل فولاد مباركه 440,000 کیلوگرم
29 ورق 8 میل فولاد مبارکه 430,430 کیلوگرم
30 ورق 10میل فولاد مبارکه 435,710 کیلوگرم
31 ورق 12 میل فولاد مبارکه 438,900 کیلوگرم
32 ورق 15 میل فولاد مبارکه 420,000 کیلوگرم
33 ورق 20 میل 354,530 کیلوگرم
34 ورق 25 میل 354,530 کیلوگرم
35 ورق 30 میل 400,000 کیلوگرم
36 تسمه فابریک ٣ تا ٥ 340,000 کیلوگرم

قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده می باشد